Byggledning

Byggledning innebär administration av ett pågående byggprojekt. Byggledaren är beställarens

man på byggplatsen för kontroll och övervakning av produktionen.

Byggledaren är beställarens kontaktperson gentemot entreprenörerna, men också mot myndigheter

och de som berörs av projektet.

 

Vanligtvis dokumenteras byggets skeende vid regelbundna byggmöten med entreprenörerna.

I byggledarens uppgifter ingår också uppföljning av byggnationen och redovisa för beställaren

enligt dennes rutiner och önskemål.